Poniedzia³ek, 22 pa¼dziernika 2018       Imieniny: Haliszki, Lody, Przybys³¹wa

 

 

 

 

 

(678) 612-7910


cometwise
814-714-3190 705-926-6542 229-834-3532
Najnowsze informacje: 5732661151 | 6146136172 | 520-815-0929 | well-charted | (601) 823-9496 |
Aktualno¶ci parafialne

XXIX Niedziela Zwyk³a
Dwaj synowie Zebedeusza — Jakub i Jan, którzy zabiegali o pierwsze „teki ministerialne” w królestwie Bo¿ym, mog± byæ uznani za pierwszych „karierowiczów” w Ko¶ciele Jezusa Chrystusa. Zasi±¶æ w Jego chwale — jeden po prawej, a drugi po lewej stronie — oznacza³o po prostu mieæ udzia³ we w³adzy, a w konsekwencji tak¿e w profitach wynikaj±cych z faktu tak bliskiej przynale¿no¶ci do swojego Mistrza i Pana. Mo¿na nadto podejrzewaæ, ¿e dziesiêciu pozosta³ych, którzy „poczêli oburzaæ siê na Jakuba i Jana”, mog³o nosiæ w swoich sercach podobne aspiracje, a ich oburzenie wynika³o z faktu, ¿e kto¶ inny ich po prostu ubieg³. Podejrzewamy to, bo znamy samych siebie. Podejrzewamy, bo w swojej naiwno¶ci my równie¿ s±dzimy, ¿e mieæ udzia³ we w³adzy — to mieæ po prostu lepiej i wygodniej. A przecie¿ tak byæ nie musi. wiêcej 

XXVIII Niedziela Zwyk³a
Ile razy rozwa¿am spotkanie Jezusa z bogatym m³odzieñcem, tyle razy wspominam te wszystkie rozmowy, w których ludzie stawiali pytania, a w rzeczywisto¶ci wyczekiwali na aprobatê ich postawy. Pytanie: „Co mam czyniæ, aby osi±gn±æ ¿ycie wieczne?” prowokowa³o do sprawdzenia, co pytaj±cy dotychczas uczyni³. A kiedy o¶wiadczy³, ¿e przykazañ dekalogu przestrzega³ od swojej m³odo¶ci, czeka³ jeno na pochwa³ê. Uzyska³ j± w spojrzeniu Jezusa pe³nym mi³o¶ci. Nie spodziewa³ siê jednak ¿adnych nowych wymagañ. On mia³ ju¿ dobrze ustawione ¿ycie. Odkry³ warto¶æ dekalogu, na wierno¶ci przykazaniom budowa³ przysz³o¶æ i cieszy³ siê b³ogos³awieñstwem Boga na ziemi. By³ bogaty. Wierno¶æ przykazaniom mia³a mu zapewniæ zbawienie. Przyszed³ do Jezusa tylko dlatego, by uzyskaæ piecz±tkê pod w³asn± koncepcj± ¿ycia doczesnego i wiecznego. On ju¿ wszystko wiedzia³. On nie zamierza³ nic zmieniaæ. Starotestamentalny idea³ doskona³o¶ci religijnej doskonale harmonizowa³ ze szczê¶ciem doczesnym, które opiera siê w du¿ej mierze na bogactwie. wiêcej 

XXV Niedziela Zwyk³a
W Ewangelii Pan Jezus mówi, ¿e bêdzie wydany w rêce ludzi, ¿e zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Uczniowie nie rozumiej± tych s³ów, a mimo to - jak mówi Ewangelia - boj± siê Go pytaæ, milcz±. Byæ mo¿e w³a¶nie ten lêk przed zadawaniem pytañ i rozmow± na trudne tematy sprawi³, ¿e w chwili próby aposto³owie siê rozpierzchli i nie potrafili obroniæ swojego Mistrza. Do trudnych decyzji i odpowiedzialnych zachowañ dorasta siê przecie¿ dzieñ po dniu. wiêcej 

Starsze informacje:
  • proficient
    Od pocz±tku istniej± w chrze¶cijañstwie dwie niebezpieczne tendencje. Jedna chce koniecznie odrzuciæ Ko¶ció³ za³o¿ony przez Jezusa i przyj±æ jedynie wiarê jako indywidualny akt usprawiedliwiaj±cy cz³owieka. Dla tych wiara to czysto osobista sprawa. Druga tendencja dzi¶ ma jeszcze wiêcej zwolenników. To opowiadanie siê po stronie wiary, z odrzuceniem jej konsekwencji w ¿yciu moralnym. Te w³a¶nie tendencje ma na uwadze ¶w. Jakub w swoim li¶cie, gdy pisze: „Jaki z tego po¿ytek, bracia moi, skoro kto¶ bêdzie utrzymywa³, ¿e wierzy, a nie bêdzie spe³nia³ uczynków. Czy sama wiara zdo³a go zbawiæ?”. 2626735701
  • 704-288-5021
    Cuda Jezusa nie mia³y nigdy charakteru spektakularnego, lecz podprowadza³y do jeszcze wiêkszej tajemnicy dzia³ania Bo¿ego i osobistej odpowiedzi na pytanie: kim jest Jezus z Nazaretu? Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam spotkanie Jezusa z lud¼mi, którzy przyprowadzaj± do Niego cz³owieka g³uchoniemego. I nie ulega w±tpliwo¶ci, ¿e dla Jezusa nie by³ to zwyk³y przypadek choroby cielesnej, lecz pewna metafora odnosz±ca siê do Narodu Wybranego, a przez niego i do ca³ej ludzko¶ci, aby „otworzy³a siê na Zbawiciela”. Albowiem w pewnym sensie ka¿dy cz³owiek, ka¿dy z nas, jest g³uchoniemy w sprawach odkupienia. I tylko Jezus otwiera nas na Boga. W Nim — jak zapowiada³ ju¿ prorok Izajasz — „sam Bóg przychodzi, aby nas zbawiæ” (35,4nn). Poprzez swojego Ducha Jezus daje nam ³askê, aby¶my us³yszeli s³owo Bo¿e i przyjêli je ufnym sercem, a ponadto pozwala nam mówiæ do Boga i do ludzi o sprawach Bo¿ych. wiêcej 

Serwis Katolickiego Radia Podlasie

 

Fotogaleria


Bierzmowanie 2016
w³asne 2016-09-15
8328691536
Kalendarz wydarzeñ
Zobacz ca³y kalendarz

 
 
(306) 349-1667
Parafia MB Królowej Korony Polskiej w Kopciach