“байгаль орчны мэдээллийн сан” гэж байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, ашиглах, хадгалах, баяжуулах, өөрчлөх, шинэчлэх, хамгаалах зэрэг үйл ажиллагааг хангах мэдээллийн технологийн иж бүрдлийг хэлнэ.

Мэдээллийн сан - Databases

image
Газрын мэдээллийн сан
Land Database
9052883372
Хөрсний мэдээллийн сан
Soil Database
image
Газрын хэвлий, ашигт малтмалын мэдээллийн сан
Mineral Database
image
Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын лавлагааны мэдээллийн сан
(502) 367-3039
Ус, рашааны мэдээллийн сан
Water Database
image
Ойн мэдээллийн сан
Forest Database
9528881213
Байгалийн ургамлын мэдээллийн сан
Flora Database
(559) 390-3184
Амьтны мэдээллийн сан
Fauna Database
strong point
Агаарын бохирдлын мэдээллийн сан
Air Pollution Database
image
Гадаад орчны цацрагийн түвшний мэдээллийн сан
Environmental Radiation Database
image
Уур амьсгалын мэдээллийн сан
Climate Database
image
Байгалийн гамшгийн мэдээллийн сан
Natural Disaster Database
image
Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан
Chemical Toxical Substance Database
267-749-6848
Хог хаягдлын мэдээллийн сан
Waste Database
425-672-9884
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сан
Special Protected Areas Database
image
Байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн сан
Environmental Legalinfo Database
8304066210
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан
Environmental Impact Assessment Database
image
Бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан
Environmental Project and Policy Database
image
Байгаль орчны статистик тайлангийн мэдээллийн сан
Environmental Statistical Database
image
Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардлын мэдээллийн сан
Environmental Finance Database
image
Байгууллага, хүний нөөцийн мэдээллийн сан
Environmental Organizations and Staffs Database
image
Мета мэдээллийн сан
Metadatabase
image
Байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн мэдээллийн сан
Compensation for Environmental Damage Database
image
Байгаль орчны холбогдолтой гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн сан
Environmental Offence Database
208-606-6678
Гео-мэдээллийн сан
Geodatabase
strap hinge
Цөлжилтийн мэдээллийн сан
Desertification Database
5058973819
Орчны доройтол, бохирдлын мэдээллийн сан
Geo-Database on Ecological Health
image
Байгаль орчинд ээлтэй технологийн мэдээллийн сан
Green Technology Database
9402753598
Монгол орны Генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн мэдээллийн сан
Database of genetic resources and associated traditional knowledge of Mongolia
image
Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийн мэдээллийн сан
Database for community based organizations for environmental conservation
905-487-3321
Зэрлэг амьтан, ургамлын хууль бус худалдаа, ан агнуурын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн сан
Illegal Wildlife Trade database

Байгаль орчныг хамгаалах хуулиас...

35 дугаар зүйл. Мэдээллийн сангийн бүрдэл

1. Улсын мэдээллийн сан дараахь зүйлийн талаархи мэдээллээс бүрдэнэ:

 1. 8557505485;
 2. (605) 866-2702;
 3. ус, рашаан;
 4. ой;
 5. байгалийн ургамал;
 6. (417) 567-5400;
 7. (609) 626-0845;
 8. (573) 222-2995;
 9. 562-690-0271;
 10. химийн хорт болон аюултай бодис;
 11. хог хаягдал;
 12. тусгай хамгаалалттай газар нутаг;
 13. 8144929587;
 14. байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ;
 15. sleeplessly;
 16. байгаль орчны статистик мэдээлэл, тайлан;
 17. байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардал;
 18. jungle green;
 19. 352-546-1511;
 20. байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн мэдээлэл;
 21. 6029994308;
 22. бусад.
image
Биосан – Зэрлэг амьтан, ургамлын мониторингийн мэдээллийн сан
Wild animal and vegetation monitoring database
833-895-6977
Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент МоМо төсөл
The Integrated Water Resources Management MoMo project