Akreditasyon

Kurullar ve Komisyonlar

Anketler

Duyurular
 • Yeni 14.05.2014 tarihinde yapýlacak olan II.Öðretimler için Mukavemet dersi ayný gün saat 10:30'da I.Öðretimlerle beraber yapýlacaktýr.
 • Yeni Çevre Kimyasý 2 Laboratuar dersi telafi sýnavlarý 1 ve 2. ögretimler için 16.05.2014 Cuma Günü saat 10.00'da Hidrolik laboratuarýnda olacaktýr. Listeler: 7757730917 - 724-897-5800
 • Yeni 20 Mayýs 2014 Salý günü saat 17:30'daki JDF270 Topografya dersi; 16 Mayýs 2014 Cuma günü saat 20.15-22.15 arasýnda yapýlacaktýr.
 • Yeni Topografya ders notlarý güncellenmiþtir.
 • 918-319-3102
 • Mikrobiyoloji laboratuvarý telafi listeleri: I.Öðretim - 4798721074
 • Staj belgelerini teslim tarihi 15.05.2014 tarihine kadar uzatýlmýþtýr.
 • (209) 951-8321
 • Ortak zorunlu dersler sýnav takvimi (TUR182 - AIT282)
 • TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü için baþvurular baþladý.
 • Duyuru Arþivi

Kongreler ve Sempozyumlar

Lisansüstü Seminer ve Sýnavlar

 • Yükseklisans tez sunumu: Selin SARAÇ, "Atýksu arýtým tesislerinde enerji kullanýmlarýnýn azaltýlmasý" baþlýklý tez sunumunu 16 Mayýs Cuma günü saat 10:00'da D104 nolu sýnýfta yapýlacaktýr.
 • Yükseklisans seminer sunumu: Candan KÖSE, "Yaðlý atýksularýn elektrosedimantasyon ile arýtýmý " baþlýklý seminer sunumunu 16 Mayýs Cuma günü saat 11:00'da D104 nolu sýnýfta yapýlacaktýr.
(860) 396-5418 Ders Notlarý 346-376-9023 6164404914 Mezunlar (479) 587-2011 Farabi

ZONGULDAK

 

 

 

 

ÝLETÝÞÝM

BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon: +90 372 257 4010 / 1714
Faks :+90 372 257 4023